Kvalitets- och miljöarbete

Målet med kvalitetsarbetet är att utföra ett professionellt arbete inom den verksamhet vi bedriver. Det innebär att utveckla vår kompetens och metoder så vi kan arbeta effektivt och med så stor noggrannhet och reproducerbarhet som är möjlig.

Kvalitetssystemet ger oss möjlighet att säkerställa att all personal som är delaktiga i den verksamhet som omfattas av ackrediteringen följer de metoder och rutiner som vi utarbetat.

Med hjälp av internrevisioner, summering av avvikelserapporter samt kundenkäter skall vi utvärdera och kvalitetsutveckla vår verksamhet.

Verksamhetsområdet klinisk fysiologi  är Swedac ackrediterade enligt:

SS-EN ISO/ICE 17025:2018 samt STAFS 2020:1.

I ledningens åtagande ingår att uppfylla kraven i dessa standards samt att ständigt förbättra kvalitetssystemets effektivitet.

GlobenHeart är också miljödiplomerade enligt krav från SLL.